Posts in forbidden

പുതുവർഷവും ഞാനും

പുതുവർഷവും ഞാനും.

2019 വന്നെത്തി.2018 ന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു… നീ പോമോനെ 2018..
ഒട്ടേറെ നല്ലതും ചീത്തയും ആയ ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച വർഷം അതല്ലേ 2018.

ആണ് , പലസംഭവങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴയും, പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റി ഐക്യം പ്രഖാപനങ്ങൾ നടത്തിയ സംഭവങ്ങൾ.സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധികൾ ചരിത്ര സംഭവം ആയ വർഷം.

ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ.പുതിയ വർഷത്തെ വലിയ സംഭവ ബഹുലമായി ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. വലിയ വലിയ മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല.

ചിലപ്പോൾ ജീവിതം എവിടെ വെച്ചും മാറിമറിയാം.
പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ, കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം.ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികകൾ പോലെ.

ഏതായാലും ഹാപ്പിയായി ജീവിതത്തെ കാണണം.
പലപ്പോഴും ഒരു അല്പം മുൻകോപം തോന്നാറുണ്ട്.
ഇനി അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കണം.

ഹാപ്പിയാണ് ജീവിതം.അല്ലെ ..
പുതുവർഷം ഒരു സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ!

സലാം.

Iam Lazy and what about you?

I am  Lazy.While you go through my blog post you can see what Iam saying is right! 

I am a Procrastinator who postpone everything.

In my way, I think yeah ! there is a lot of time to write or post.

Actually the procrastination is only affect my blog mainly.If I wanted to share any idea through my blog then its a 30 minute task ! but now a days mircro blogging grow faster than the blog.

But there is still chance for blogs.Thats why indiblogger & Skillinfinity are present! They really helps a lot bloggers.

Microblogging? Mainly the I never post a long blogpost! in my blog.Being not a celebrity I won’t get more traffic.But I’m here to write about my views so it won’t affect me.

The blogging help me to improve my language ( I hope so ) This is not my Primary language either but I love to write in English.

while Starting a new blog I searched a lot could I choose native language or universal?  

Want to express your Actual inner feelings then the Native is the best because that may suit you more comfortable.But choosing English make you even reachable its universal.May be your punctuation’s grammar, may wrong some people may make you fun,but there are people they will help you.Support you and even encourage you to write more.

I am not a daily blogger or a monthly blogger.I blog when ever I wanted to blog. 

Actually I wanted to escape from this lazy- Procrastination. 

Are you a procastinator like me?  

Kayamkulam Kochunni (2018 film) |Not a Movie Review

Kayamkulam Kochunni (2018 film)

Movie of a Kerala Robinhood! Kochunni a son of a thief , and how He becomes Kayamkulam Kochunni? The Movie is all about this!


The Movie story is getting energetic when the Character Ithikkarakkapakki arrives. The complete actor made it well. Mindblowing that’s all.

 Kayamkulam Kochunni was a famed thief from Kayamkulam, who lived during the early 19th century. He was active in the Central Travancore area in British India.

The movie is a superhero Theif  Named kochunni he was a normal Muslim boy and a Son of the but he is filled with a lot of goodness.

How he Learned the Kalaripayattu ( Marital Arts Popular in Kerala.) It’s all about the Man who is Like an Eklavya ( ma best )

The Movie story is getting energetic when the Character Ithikkarakka pakki arrives. The complete actor made it well. Mindblowing that all.

When the cameo role disappears movie getting a little bit lag.

After gaining the Energy movie continues the path of the kayamkulam Kochunni.

I see the loyalty of Kallan kochunni in some scenes and the softness of kochuunni towards the Lower communities.

wtf! Still, it exists in my country.

The social discrimination towards the Lower casts, communities, the Sexual desires of the Higher communities it’s all a topic in this Movie.

Sorry, I am not racist.

Did it include Item dance? why-why.

There is no a good villain but Sunny wanye did well his role as 
Keshavan.

Another actor is Babu Antony  as
Thangal  he did awesome just like Ithikkara pakkki

 Mohan Lal as Ithikkara Pakki

Mohan Lal is the hero of this movie. (just my words) I heard the sounds when lalettan appears in the screen.

I’m waiting for a movie named Ithikkara pakki
Is there is an announcement?

Did You know ?

A shrine dedicated to Kochunni is attached to Edappara Maladevar Nada Temple near Kozhencherry that dates back more than one-and-a-half centuries. Local people offer candles, incense sticks, ganja, country-made liquor, betel leaves, pan, areca nut, tobacco, etc. to propitiate the deity.[5] There is a small museum at Varanappallil, an ancestral house in Kayamkulam for Kochunni.[3]


Anyway, this is a good film but it’s only one time watchable

avatar

I’m Able

Author:)

Godha Malayalam movie (2017) Review

I just went for this Movie Mainly for Three Reasons

  1. To See Whats The Surprise acting By Tovino Thomas
  2. To See Ranji Panikkar ie.his Wrestling (Body) lol
  3. You know That The Punjabi Girl Wamiqa Gabbi. ❤

Godha Malayalam movie (2017) Review.

   Tovino Thomas He is again Surprised us Yes truly He done a character name Anjaneya Das a Engineer Graduate & a passionate cricketer.He love his Career in cricket but his parents want him to do higher studies and forcibly send Him to punjab.So he turned a Wrestler How ? Tovino make you laugh,You can find a Youngster lover who don’t know how to explore his love to the Girl he met and Common Malayali who loves poratta-beef etc.. Tovino you did it man.

Ranji Panikkar (captain) Omg! Your Body we came to laugh but you made us Clap Man.The main Soul in this Movie it’s You’re.We saw a passionate Wrestler,Coach,Goon(Lol) and a dad.

 

 Here comes the cutie Champ The Punjabi Girl Wamiqa Gabbi (Aditi Singh) a girl who dreams Wrestling championships but her some of familymembers don’t like this.They are trying to force her to marry someone and be a ‘achi patni’ yes it’s an inspiring story and you fall in love with her beauty sure.But She came here Kerala for love or for her dreams?Wamiqa we love your acting_Wrestling. Just like all non- kerala girl

 

 Aju Varghese, Dharmajan, Hareesh, Sreejith Ravi oh you people your recipe of humor surely make us laugh.Parvathy (Mother)The new Gen_Mom we all want this Mom, and Mamukoya they all take part a good roles in this movie

Filim is a journey of Das From a old Gusti Village to punjab and second half you may end up the journey in th e village.The representation of fight between young cricket fellows and Old Wrestler’s was nice.In visuals We feel some Bad Editing Blur effects in some scene but overall it’s good. The songs are superb but the Main Mentioned point the way of the Songs presented we loved a lot Story and all other works are too good.

“Basil Joseph You done it man we sure the Movie Give you a Break! The Cameo Role you done I noted ! ?”

watch this Movie with your Family it will entertain you sure ♥

 

Do Not Watch Solo Malayalam Movie Why?

Do Not watch The Movie Solo why ?

The movie solo is only for those who like Drama and Ciniphile. The Solo new Movie from the director Bijoy Nambiar

Little info about Movie

Solo Means Single But this movie is not about one Story its about Four in one.Dulquer Salman ,common factor in all filims,plays the characters with various names of Shiva — Shekhar,Trilok,Shiva and Rudra. Each Charecter played well by Dulquer Salman.Hats off to the Actor inside.

My Critic

Let me tell you something I entered to watch this movie For to watch an action Filim the trailer made me to think like that. So When I sat down in The Theater Carnival cinemas Muvattupuzha.The intro Music drag me to the sat down there.

If you are going to watch this movie for only Romance or only Action and only a family Movie so Do not buy ticket from Bookmyshow or carnival or any other website this movie is not for you.

So what is inside this movie ? The movie is packed with all Genre yes its having action,fun,romance ,revenge like everything.

The Direction is superb what should I like the Visual and the Background Music.Beyond that the drawing of each character of Shiva “I love it” Who is the Artist? Did you know ? I like the story of Trilok the story deals the revenge — little surprise in that Revenge.I loved that story and another funny story is about Rudra who fall in love with a girl but that Girl become his Step its Funny.How to live this world without Mother ? the Story of Shiva its little Confusion filled.

The movie having a little twist in all stories and it surprise me even in some cameo characters like Dino moera , Deepti Sati etc

In my view its an awesome and a new taste for Malayalam Movie industry

Should Enjoy the Sound Effects of this Movie.That is Awesome

Aadu 2 Review 2017

Aadu 2 Malayalam Movie (2017)

Genre : Comedy/Drama

Cast: Jayasurya, Vijay Babu, Saiju Kurup,Srinda Ashab and Sunny Wayne, Dharmajan Bolgatty, Bhagath Manuel,Vinayakan,Indrans

Director: Midhun Manuel Thomas

Plot:The movie Aadu 2 You may miss the Goat its because of This time instead of a goat (neelakoduveli) The story revolves around a golden cup.

The Movie is Just a Complete Nonsense Comedy Filim You can Watch with Family and Laugh.But it deals Some social issues too watch carefully you may find out what I am Talking

REVIEW

Aadu 2 is a complete comedy movie with a LOL moments. Just Like, the First part of the movie, the crux of the movie is a tug of war competition which Shajipappan and team are aiming to win. This time instead of a goat, the prize is a golden cup.This movie have superb entries for Shajipappan (Jayasurya) and his team. There is a clash between the police and the boys, and the entry of the protagonist itself makes one know that the film is going to be a mass entertainer throughout. As it evolves, we see the characters such as Vijay Babu (S I Sarbath Sameer), Arakkal Abu (Saiju Kurup) and Dude (Vinayakan) being introduced.

Jayasurya has made Shajipappan all the more alive with fabulous screen presence and impeccable acting skills.With the newly designed mundu (I like that mundu The two color One ) and stylized mustache.It is not just Shajipappan, but also the other characters like Arakkal Abu, Captain Cleetus (Dharmajan Bolgatty) who make the film engaging. Saiju Kurup needs a special mention for making Arakkal Abu (Abu -Bheekaran ) a lovable yet remarkable character. He can add it to one of his best roles in films. The screen presence of Satan Xavier (Sunny Wayne) is just a waste Role in this Movie (He didnt surprise you), In case of Dude and SI Shameer Both Did a well Job in this Sequel,the comic timing of Dharmajan Bolgatty, Bhagat Manuel, Harikrishnan, Vineet Mohan must be lauded. Anson Paul’s is in a completely new get up and the character has explored his acting capabilities and he has done justice to it.

The Colorfull Cinematography and Background score is an integral element of the film as it gives the viewers the kick while the gang does mass actions. Shaan Rahman has done it well. The Pappan Song was Really Superb. “Aadu 2 is a Complete nonsense Comedy Drama. You Can Watch this Movie with Family and Laugh as much you want.”

Whats the Story ?

P.P.Sasi The Local Party leader (MLA) Now become The Minister .Dude, the villain in the previous film who had come in search of Neelakoduveli (a miraculous plant) is now not a gangster but an employee at a local restaurant. He is hacking a plot to rob its owner. There are so many hilarious moments where Dude keeps on getting slapped by his employer, without any reason — ‘just for fun’. The fun is emanated to the audience as well. Meanwhile, Satan Xavier (Sunny Wayne) from the previous film and his gang are busy dealing with international smugglers and is making money. Around this time, demonetisation hits, serving a big blow to all. The Other side The Pappan and team Wins Tug of war they got a Golden Cup. The Cup is Stolen By Some goons.

The Action Begins Here…!!!!